Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Naziv projekta
Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko
Nositelj projekta/korisnik
Vode Jastrebarsko d.o.o.
Kratki opis projekta
Realizacijom projekta u sektoru vodoopskrbe ostvarit će se Usklađenje područja sa Direktivom o kakvoći vode za ljudsku upotrebu 98/83/EC (gradnjom novih vodosprema kapaciteta 560 m3 omogućit će rezervni kapacitet u periodima vršnog opterećenja, te će se poboljšati pouzdanost i kontinuitet sustava). U sektoru odvodnje područje aglomeracije uskladit će se sa Direktivom 91/271/EEZ kroz izgradnju UPOV-a III stupnja, dogradnju sustava odvodnje i povećanje priključenosti na sustav odvodnje, te rekonstrukciju postojećeg mješovitog sustava odvodnje kojom će se riješiti problematika zaštite recipijenata preljevnih voda i regulacija otjecanja prema nizvodnim dijelovima sustava.
Lokacija provedbe projekta
Grad Jastrebarsko i prigradska naselja – Cvetković, Čabdin, Domagović, Donja Reka, Donji Desinec, Gornja Reka, Gornji Desinec, Izimje, Novaki Petrovinski, Prhoć, Volavje i Zdihovo.
Referentna oznaka projekta
Ref.br.Ugovora: KK.06.4.2.16 (11. listopad 2017.)
Razdoblje provedbe projekta
Datum početka 01.01.2014.
Datum završetka 30.09.2020. (anex 30.06.2023.)
Ukupna vrijednost projekta
169.267.139,31 HRK
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova
97.836.673,60 HRK
Ciljevi projekta
  • poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Jastrebarsko
  • Gradnjom novih vodosprema omogućiti će se rezervni kapacitet u periodima vršnog opterećenja, kao i u slučajevima incidentnih situacija
  • U sektoru odvodnje područje aglomeracije uskladit će se s Direktivom 91/271/EEZ kroz izgradnju Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) III stupnja kapaciteta 14.965 ES
  • u sektoru vodoopskrbe područje aglomeracije uskladit će se s Direktivom 98/83/EC
Rezultati projekta
  • izgrađen Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) III stupnja kapaciteta 14.965 ES
  • izgradnja 3 nove vodospreme, povećanje vodospremnog prostora za 560 m3
  • rekonstrukcija gravitacijskih kanala u dužini od 2.695 m, te izgradnja 2 retencijska bazena, 2 kišna preljeva, 2 crpne stanice; rješavanje problema nedovoljne zaštite recipijenata preljevnih voda
  • izgradnja gravitacijskih kanala u dužini od 43.524 m, te izgradnja 13 crpnih stanica i pripadnih tlačnih cjevovoda u dužini od 651 m; priključenost na sustav odvodnje na razini aglomeracije iznosit će 97% (4.000 novih korisnika)
Natječaj na koji je projekt prijavljen
Izravna dodjela strateškog projekta Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko; Operativni Program Konkurentnost i kohezija 2014. -2020. Projekt je u skladu s prioritetnom osi 6ii odnosno specifičnim ciljevima 6ii1 - Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom i 6ii2 - Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda.
Kontakt za više informacija
Vode Jastrebarsko d.o.o. – upiti@nasavoda.hr
Poveznica na internetske stranice projekta
http://nasavoda.hr/o-projektu/
Poveznica na relevantne internetske stranice
https://strukturnifondovi.hr/
promidžba i vidljivost

Završeni radovi na mreži vodoopskrbe i odvodnje, u tijeku izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Grada Jastrebarskog

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr