„ZAMAh – Zajedno za mentalno zdravlje“

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
NAZIV PROJEKTA
„ZAMAh – Zajedno za mentalno zdravlje“
NOSITELJ PROJEKTA/KORISNIK
Udruga za logopedsku i psihološku podršku Ježeva kućica
PARTNERI U PROJEKTU
Društvo naša djeca Jastrebarsko
Grad Samobor
Grad Jastrebarsko
KRATKI OPIS PROJEKTA

Provedbom aktivnosti projekta biti će ojačani kapaciteti organizacija civilnoga društva (OCD-a) na području gradova Samobora i Jastrebarskog za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama. U provedbi aktivnosti projekta biti će uključeni svi relevantni društveni dionici: OCD-ovi, jedinice lokalnih samouprava, predstavnici javnih ustanova i građani kroz sudjelovanje u edukacijama i putem e-priručnika, kao i kroz savjetovanje. Projekt će se provoditi u tri ključna elementa: jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, promidžba i vidljivost te upravljanje projektom i administracija, uz uključivanje horizontalnih tema kroz sve elemente projekta.

U sklopu aktivnosti projekta za jačanje kapaciteta OCD-a predviđene su edukacije za članove OCD-a u cilju razvoja planova i inovativnih alata za upravljanje kriznim situacijama na lokalnoj razini, razvoj programa osnaživanja građana u cilju stvaranja otpornijih zajednica na psihološki rizične čimbenike i krizne situacije, provedba individualnih savjetovanja za djecu, mlade i obitelji, predavanja za javnost u cilju pružanja psihološke i savjetodavne pomoći i jačanja otpornosti na krizne situacije, predviđena je i izrada e-priručnika s preporukama za ciljne skupine projekta te nabava tehničke opreme za provođenje online savjetovanja i predavanja.

Navedene aktivnosti lokalnih organizacija civilnoga društva vrlo su važne jer imaju potencijal za stvaranje i mobiliziranje različitih vrsta društvenog kapitala, smanjenje podjela u društvu i osnaživanje pojedinaca te davanje poticaja za promjene u društvu koje će dovesti do umanjivanja problema socijalne isključenosti i poboljšanja mogućnosti i kapaciteta za razvoj i funkcioniranje ljudi koji spadaju u ugrožene skupine, čime se poboljšava funkcioniranje društva u cjelini.

LOKACIJA PROVEDBE PROJEKTA
Jastrebarsko i Samobor
REFERENTNA OZNAKA PROJEKTA
Ref.br.Ugovora: UP.04.2.1.11.0045
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

Datum početka: 23.12.2021.
Datum završetka: 22.06.2023.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
482.200,63 HRK
IZNOS ODOBRENIH SREDSTAVA IZ EU FONDOVA
482.200,63 HRK
CILJEVI PROJEKTA
Cilj projekta je ojačati kapacitete organizacija civilnog društva na području Samobora i Jastrebarskog te dionike na lokalnoj razini za postavljanje kvalitetnijih sustava jačanja otpornosti u zajednici i ujednačen društveni razvoj. Predviđene su aktivnosti jačanja kapaciteta za članove OCD-a na području Samobora i Jastrebarskog te dionike na lokalnoj razini za stvaranje sustavnih mehanizama za suočavanje s kriznim situacijama u zajednici usmjerenih na djecu, mlade i obitelji, posebno one u riziku od razvoja problema u području mentalnog zdravlja.
REZULTATI PROJEKTA
Provedbom projekta osnažiti će se kapaciteti OCD-ova na području lokalnih zajednica što će doprinijeti međusobnom umrežavanju i suradnji posebice kroz edukaciju o intersektorskoj suradnji koja će doprinijeti razvoju planova i alata za potrebe ranjivih skupina u krizi. Ostvarivanjem planiranih rezultata projekta osnažit će se OCD-ovi za reaktivnost u krizi, a povećanjem međusektorske suradnje, kapaciteta nositelja i partnera povećat će se mogućnost za dugoročnu održivost projekta putem ujednačenih lokalnih politika kao rezultata ispravno mapiranih potreba zajednica u krizi. Očekivani rezultati projekta (a to su: doseg potreba lokalne zajednice, uključivanje volontera, građanske akcije, stjecanje novih znanja i vještina, daljnji razvoj suradnje među svim dionicima) stvorit će kvalitetnu bazu podataka koja će se moći koristiti u izradi i provedbi budućih projekata, te izradi lokalnih strategija sve sa ciljem razvoja lokalne i regionalne zajednice, a time i države u cjelini.
NATJEČAJ NA KOJI JE PROJEKT PRIJAVLJEN
Projekt „ZAMAh – Zajedno za mentalno zdravlje“ prijavljen je na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice, broj poziva: UP.04.2.1.11. Projekt se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020., Prioritetne osi 4. „Dobro upravljanje“, Investicijskog prioriteta 11.ii „Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini“, Specifičnog cilja 11.ii.1 „Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja“.
KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA
Grad Jastrebarsko – Maja Rožić, mag.oec., 00385 1 6278 352
POVEZNICA NA RELEVANTNE INTERNETSKE STRANICE
https://strukturnifondovi.hr/

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Grada Jastrebarskog

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr