Strateški projekti

Strateški projekti

Aglomeracija Jastrebarsko - odvodnja i vodoopskrba

Aglomeracija Jastrebarsko - odvodnja i vodoopskrba
Naša voda, naša budućnost

Voda je jedan od najvažnijih i najdragocjenijih resursa i zato se prema njoj treba odnositi pažljivo i odgovorno. Grad Jastrebarsko nadaleko je poznat po kvaliteti i čistoći vode, a njezino očuvanje i zaštita obveza su svih građana koji u njemu žive. Projekt poboljšanja vodokomunalne infrastrukture aglomeracije Jastrebarsko usmjeren je na dodatno podizanje kvalitete jaskanske vode tako što će: unaprijediti planiranje i spremanje zaliha pitke vode, smanjiti zagađenjenje prirode te povećati razinu zaštite okoliša. 

Vrijednost projekta:  gotovo
170 milijuna kuna

97% priključenost građana na kanalizacijsku mrežu
4.000 novih korisnika kanalizacijske mreže
43,5 km novoizgrađenih kanala i kolektora
15 novoizgrađenih crpnih stanica sa 743 m tlačnih vodovoda
3 novoizgrađene vodospreme ukupnog kapaciteta od 510 m³
3,9 km rekonstruiranih kanala
2 nova retencijska bazena
2 nova kišna preljeva
1 uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV)

Vojarna

Grad Jastrebarsko je još 2009.godine podnio Predsjedniku RH, Vladi RH, Središnjem državnom uredu za upravljanje državnom imovinom i Ministarstvu obrane RH Zahtjev za ustupanje prostora bivše vojarne „Dr. Ante Starčević“ u Jastrebarskom, u kojem je obrazložen zahtjev Grada Jastrebarskog kroz činjenice da je navedeni prostor proglašen neperspektivnim za potrebe koje je korišten, dok bi ustupanje tog prostora bilo od strateškog interesa za Grad. Za navedeni prostor je izrađen arhitektonski koncept namjene i oblikovanja prostora.

2012.godine Grad je podnio Agenciji za upravljanje državnom imovinom zamolbu za prijenos prava vlasništva nekretnina koje u naravi čine prostor bivše vojarne „Dr. Ante Starčević“ u Jastrebarskom, s potrebnim pripadajućim ispravama.

Naknadno je, na sastanku održanom u travnju 2014.godine, od tadašnje savjetnice predstojnika Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) dobivena uputa da se donese urbanistički plan uređenja navedenog prostora prije raspolaganja istim. S tim u vezi, pristupilo se donošenju urbanističkog plana uređenja prostora bivše vojarne u svrhu stvaranja planske osnove za prenamjenu prostora bivše vojarne kojom bi se omogućilo aktiviranje trenutno neiskorištenog prostornog potencijala izgradnjom novih gospodarskih i društvenih sadržaja i povećala iskoristivost prostora, te poboljšala društvena i gospodarska aktivnost na nivou cijelog grada.

U listopadu 2016.godine, Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog donijelo je Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja Rakitovica I u Jastrebarskom.

6. veljače 2018.godine održan je sastanak kojem su prisustvovali ministar državne imovine Goran Marić te gradonačelnik Zvonimir Novosel na kojem je, između ostalog, zaključeno da će Grad Jastrebarsko o svom trošku izraditi parcelaciju navedenog područja sukladno UPU Rakitovica I.Parcelacijski elaborat izrađen je sukladno svim zakonskim i podzakonskim aktima koji se primjenjuju na izradu parcelacijskog elaborata. Na izrađeni parcelacijski elaborat ishođena je Potvrda o usklađenosti parcelacijskog elaborata sa važećim planovima i aktima prostornog uređenja, izdana od strane nadležnog upravnog odjela Zagrebačke županije.

Usprkos činjenici da su sva dosadašnja postupanja Grada bila temeljena na uputama od strane predstavnika DUUDI-a i na prethodno u donesenim zaključcima usvojenim od strane gradonačelnika Grada Jastrebarskog i ministra Gorana Marića i da je Grad na ista utrošio iznos od 304.712,50 kn (izrada geodetske podloge za UPU Rakitovica I, izrada UPU Rakitovica I, izrada parcelacijskog elaborata), kao i da je geodetski elaborat naručeno od strane Grada izrađen sukladno svim važećim zakonima i pravilnicima koji se primjenjuju na izradu parcelacijskog elaborata, Ministarstvo državne imovine je u kolovozu 2019.godine, odbilo izdati suglasnost na geodetski elaborat za provedbu Urbanističkog plana uređenja Rakitovica I. U očitovanju kojim odbija izdati suglasnost na geodetski elaborat navodi se, nadalje, da su građevine na prostoru bivše vojarne koje su dodijeljene na korištenje ministarstvima i drugim državnim tijelima i ustanovama obnovljene i uređene, što je protivno stanju tih zgrada u naravi. Također, naknadno su naveli da su u te nekretnine državna tijela i pravne osobe koje ih koriste uložile znatna novčana, materijalna i dr. sredstva da bi dodijeljene nekretnine uredili, osposobili, adaptirali i dr. za namjene za koje su im dodijeljene, što ne odgovara stanju tih nekretnina u naravi. Naime, predmetni prostor koji se nalazi u neposrednoj blizini novouređenog jaskanskog Perivoja Erdӧdy i dvorca Erdӧdy koji počinjemo obnavljati sredstvima Europske unije, višegodišnjim nemarom države doveden je derutno, neuređeno, zarašteno i zapušteno stanje.

Paralelno, protivno dogovoru s Gradom, provedena je parcelacija dvije pojedinačne nekretnine na prostoru bivše vojarne, koje u naravi predstavljaju sportske objekte – svlačionice i nogometno igralište, koji su dodijeljeni na korištenje sportskoj udruzi NK Vinogradar. Navedena parcelacija provedena je nakon usvojenih zaključaka na sastanku održanom 06.veljače 2018.godine i nakon dostave dopisa Grada Jastrebarskog od 10. srpnja 2018.godine Ministarstvu državne imovine kojim ih obavještavamo da je, sukladno zaključku, u tijeku izrada parcelacijskog elaborata prostora bivše vojarne sukladno UPU Rakitovica I. Istim dopisom obavijestili smo ih da ćemo nakon provedbe parcelacijskog elaborata podnijeti Ministarstvu državne imovine zahtjev za darovanje nekretnina koje čine dio prostora bivše vojarne u svrhu ostvarenja projekata sukladno članku 45. Zakona o upravljanju državnom imovinom te smo ih zamolili da do daljnjega ne raspolažu nekretninama koje čine prostor bivše vojarne niti da daju suglasnosti na eventualno novo podnesene parcelacijske elaborate, odnosno suglasnosti ili punomoći za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice, a koji će  eventualno bili podneseni od strane drugih fizičkih ili pravnih osoba.

Grad je za te nekretnine koje u naravi čine prostor nogometnog igrališta i sportskog objekta-svlačionice, nakon njihova upisa u zemljišne knjige, podnio Ministarstvu državne imovine zahtjev za izdavanje isprave podobne za upis prava vlasništva, sukladno odredbi članka 70. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ broj 52/18).

Navedeni zahtjev Ministarstvo državne imovine odbilo je u siječnju 2020.godine s obrazloženje da je zahtjev neutemeljen jer da nisu ispunjeni uvjeti propisani odredbama članka 70. Zakona. Između ostalog, navodi se da Grad Jastrebarsko te nekretnine nikada nije koristio.

Na naš zahtjev, 14. 02.2020. održan je sastanak s ministrom državne imovine Mariom Banožićem, na kojem je isti rekao da te nekretnine planira prodati temeljem prava prvokupa udruzi koja ih koristi, Nogometnom klubu Vinogradar, a da Grad Jastrebarsko nije osnivač te udruge pa da zato nisu ispunjeni uvjeti za dodjelu tih nekretnina Gradu.

Međutim, budući da Zakon ne propisuje da jedinica lokalne samouprave mora koristiti nekretninu za koju je pravodobno podnesen zahtjev za upis prava vlasništva, već su uvjeti, ukoliko se radi o sportsko-rekreacijskim objektima i sportskim igralištima, što je u konkretnim predmetima slučaj:

1. Da je nekretnina za koju se podnosi zahtjev za izdavanje isprave podobne za upis prava vlasništva upisana u zemljišnim knjigama kao vlasništvo Republike Hrvatske
2. Da je nekretnina u naravi sportsko-rekreacijski objekt odnosno sportsko igralište
3. Da je jedinica lokalne samouprave podnijela zahtjev za izdavanje isprave podobne za upis prava vlasništva do 31. prosinca 2019.godine

U veljači 2020.godine nadležnom državnom odvjetništvu podnijeli smo Zahtjev za mirno rješenje spora, a nakon toga i tužbu nadležnom Trgovačkom sudu protiv MIDIM-a, radi utvrđenja prava vlasništva na nekretninama koje u naravi čine nogometno igralište i svlačionicu na prostoru bivše vojarne.

Sukladno zaključku sa sastanka održanom 01. listopada 2020.godine između ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darka Horvata i gradonačelnika Zvonimira Novosela, Grad Jastrebarsko podnio je 05. listopada 2020.godine zahtjev za darovanje nekretnina upisanih u z.k.ul. broj  3477  k. o. Jastrebarsko, i to kat. čest .broj 2704/5 sa  1701 m2 (u naravi svlačionica uz nogometno igralište) i kat. čest. broj 2704/6 sa 35325 m2 (u naravi nogometno igralište), koji postupak je u tijeku.

U slučaju da nadležno ministarstvo iste nekretnine daruje Gradu Jastrebarskom, Grad bi se odrekao tužbenog zahtjeva u predmetu koji se vodi kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

Dvorac Erdödy

Dvorac Erdödy
Dvorac Erdödy, Jastrebarsko

Projekt „Obnova i revitalizacija dvorca Erdödy u Jastrebarskom“ uključuje obnovu i revitalizaciju neadekvatno korištene i napuštene zgrade dvorca Erdödy, zaštićenog kulturnog dobra, te izgradnju parkirališta (površine 5.575 m2) kojim će se osigurati adekvatan pristup brownfield lokaciji. Vrijedan povijesno – prostorni resurs unutar područja Urbane aglomeracije Zagreb prenamijenit će se i urediti za potrebe stanovništva te će se obnoviti i revitalizirati kulturna baština. Revitalizacijom napuštenog prostora od 3.709,47 m2 riješit će se kvalitativni i kvantitativni nedostatak javne, društveno-kulturne i ekonomske infrastrukture na području Grada Jastrebarskog i gravitacijskog područja urbane aglomeracije.

Ukupna vrijednost projekta: 73.639.686,93 HRK
Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova: 49.503.626,59 HRK
Vlastita sredstva korisnika: 24.136.060,34 HRK

Gradska obilaznica GG1

Gradska obilaznica GG1
U sklopu EU projekta "Izgradnja i modernizacija biciklističko-pješačkih staza na glavnoj gradskoj prometnici u Jastrebarskom“ biti će uređen i rotor na ulazu u grad iz Gospodarske zone Jalševac i autoputa

Projektom izgradnje nove prometnice koja se nastavlja na nadvožnjak preko pruge Zagreb – Karlovac i rotor u južnoj građevinskoj zoni, dobio se alternativni prometni pravac koji je u velikoj mjeri rasteretio odvijanje prometa centralnom jaskanskom prometnicom i uvelike povećao sigurnost sugrađana u prometu, a posebice onih najmlađih. Izgradnja ’’jaskanske obilaznice’’ započela je još 2012. godine, a do sada je izgrađeno 720 metara nove prometnice od ulice Augusta Šenoe, iza samostana i Srednje škole, a izgrađen je i rotor u širini od 35 metara na koji se spaja nekoliko gradskih ulica te državna cesta D310 koja vodi prema autoputu. Novih 480 metara sjevernog dijela obilazne ceste vodi od Šenoine ulice do Radničke ceste. Tako je sveukupno izgrađeno 1.200 metara nove prometnice koja se spojila na novi nadvožnjak, a čime je Grad Jastrebarsko dobio alternativni prometni pravac koji je u velikoj mjeri rasteretio prometovanje centralnom jaskanskom prometnicom i time osigurao sigurnost građana, kao i poduzetničku zonu učini pristupačnijom. Obilaznica, nadvožnjak i produžetak Tesline ulice po cijeloj će dužini sadržavati pješačku i biciklističku stazu te vodovodnu i kanalizacijsku mrežu. 

EU Projekt „Izgradnja i modernizacija biciklističko-pješačkih staza na glavnoj gradskoj prometnici u Jastrebarskom“ uključuje izgradnju i modernizaciju biciklističke infrastrukture na području Urbane aglomeracije Zagreb, u Gradu Jastrebarskom, u dužini od 3,65 km, a namijenjenu javnoj uporabi i povezivanju oblika prijevoza prihvatljivih za okoliš. Izgrađena i modernizirana biciklistička infrastruktura doprinijet će boljoj povezanosti na linijama koje u gradu Jastrebarskom služe za dnevne migracije, većem korištenju javnih sredstava prijevoza (željeznice i autobus) te će se postići cjelovita smislena biciklistička infrastruktura, odnosno povezanost do sada izgrađenih i planiranih biciklističkih trasa. Projektom je predviđena izgradnja i modernizacija tri povezane dionice biciklističko pješačkih staza na glavnoj gradskoj prometnici GG1 u Jastrebarskom (GG1 jug, GG1 sredina te GG1 sjever). Na dionici GG1 sjever planirana je izgradnja dvije funkcionalne cjeline: biciklističko pješačke staze ukupne dužine 909,78 m (po 454,89 m sa svake strane prometnice) te biciklističkog odmorišta s urbanom opremom kod Doma zdravlja. Na dionici GG1 sredina planirana je izgradnje biciklističko pješačke staze dužine 257,47 m s lijeve strane te s desne strane 564,70 m. Ukupna dužina dijela pješačko-biciklističkih
staza koja će se prilagoditi/modernizirati u skladu s uvjetima iz Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi iznosi 601,13 m s lijeve strane te 293,90 m s desne strane. Također, na srednjoj dionici je planirana izgradnje biciklističkog odmorišta s urbanom opremom kod gradskog groblja. Na dionici GG1 jug izgraditi će se biciklističko pješačka staza ukupne dužine 1030 m (sa svake strane prometnice po 440m te na rotoru 150 m). 

Nadvožnjak

Nadvožnjak
Nadvožnjak preko pruge

Izgradnjom nadvožnjaka osim funkcije modernog i sigurnog prelaska preko željezničke pruge Zagreb – Karlovac, Grad Jastrebarsko dobio je i objekt koji uveliko povećava sigurnost i protočnost prometa prema autocesti Zagreb – Rijeka, kao i značajnu poveznicu između samog urbanog dijela Grada i njegove poduzetničko – gospodarske zone Jalševac.

Suglasnošću Gradskog vijeća, Grad Jastrebarsko je za izgradnju nadvožnjaka i prilaznih cesta darovao 10.700 m² zemljišta te je isto tako vlastitim sredstvima financirao izradu idejnog projekta, a Hrvatske ceste u svojem su proračunu osigurale sredstva od 23 milijuna kuna + PDV za izgradnju istog.

Radove na izgradnji nadvožnjaka izvela je tvrtka Swietelsky d.o.o., a radovi su završili krajem 2015. godine. 

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr