Jednoglasno usvojeni kriteriji sufinanciranja troškova sanacije nekretnina od potresa

10.03.2021.

Jednoglasno usvojeni kriteriji sufinanciranja troškova sanacije nekretnina od potresa

Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog, na 26. sjednici održanoj 22. veljače 2021. godine, usvojilo je Odluku o uvjetima i kriterijima za refundaciju sredstava za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica šteta od potresa. Na području Grada Jastrebarskog

Jednoglasno usvojenom Odlukom utvrđeni su kriteriji za dodjelu odnosno refundaciju sredstava, uvjeti te druga pitanja koja se odnose na raspodjelu sredstava dodijeljenih temeljem Rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godine za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica šteta od potresa  na području Grada Jastrebarskog. Naime, fizičkim i pravnim osobama, vlasnicima i korisnicima nekretnina (obiteljskih kuća, stanova, stambeno-poslovnih zgrada i višestambenih zgrada) oštećenih u potresu odobrit će se novčana pomoć odnosno refundacija sredstava za privremenu i nužnu zaštitu i popravak oštećenja nastalih uslijed potresa od 28. i 29. prosinca 2020. godine i to za kupnju materijala i građevinske radove uz uvjet da:

 • vlasnik nekretnine odnosno korisnik, ukoliko se ne može utvrditi vlasnik, ima prijavljeno prebivalište ili boravište na adresi za koju traži dodjelu pomoći
 • je šteta pravovremeno, do 15. veljače 2021. godine prijavljena Gradu Jastrebarskom
 • posjeduje račun/predračun ili ponudu za kupnju materijala i građevinske radove koji glase na vlasnika oštećene nekretnine odnosno korisnika, ukoliko se ne može utvrditi vlasnik.

Nadalje, ako je na nekretnini oštećenoj u potresu upisano više suvlasnika, pravo na dodjelu odnosno refundaciju sredstava može ostvariti samo jedan od suvlasnika. U slučaju prijave štete na stambeno-poslovnoj zgradi ili višestambenoj zgradi, pravo na dodjelu odnosno refundaciju sredstava ponosi predstavnik suvlasnika ili upravitelj zgrade.  

Novčana pomoć može se koristiti za radove, odnosno nabavu građevinskog i drugog materijala te za refundaciju takvih izdataka u svrhu:

 • nužne privremene zaštite zgrada od utjecaja atmosferilija i uklanjanja/pridržavanja opasnih dijelova zgrade koji su mogli, odnosno koji mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi
 • troškove nabavke neophodnih materijala i radova za sanaciju oštećenih objekata i dovođenje istih u stanje koje dopušta boravak u njima
 • popravak ili zamjenu dimnjaka
 • popravak stubišta
 • popravak krovišta
 • kupnju i zamjenu bojlera
 • troškove sanacije štete na gospodarskim objektima i opremi
 • nabavku i ugradnju plinskih i električnih grijalica
 • izradu Elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije.

Novčana pomoć u pravilu može iznositi do 50% izdataka, ali ne više od 5.000,00 kuna. Iznimno, vlasnicima i korisnicima nekretnina novčana pomoć može iznositi do 75% izdataka, ali ne više od 7.500,00 kuna, ukoliko su isti, ili članovi njihove obitelji koji imaju prijavljeno prebivalište na adresi za koju traži dodjela pomoći, korisnici prava na doplatak za djecu u 2021. godini ili hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata. Nadalje, korisniku socijalne skrbi kojemu je priznato pravo na zajamčenu minimalnu naknadu sukladno posebnom zakonu, novčana pomoć može iznositi 100% izdataka, ali ne više od 10.000,00 kuna.

Postupak dodjele novčane pomoći pokreće se prijavom na Javni poziv, koji će biti objavljen na službenim stranicama Garda Jastrebarskog, po stupanju ove Odluke na snagu. Uz javni poziv biti će navedena i dokumentacija koju je potrebno priložiti. U slučaju dodjele novčane pomoći, korisnici su dužni Upravnom odjelu dostaviti dokaze o namjenskom korištenju sredstava u roku od 180 dana od dana isplate.

© 2021. Grad Jastrebarsko

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr