Gradsko izborno povjerenstvo

Gradsko izborno povjerenstvo

 

Županijsko izborno povjerenstvo Zagrebačke Županije imenovalo je dana 5. ožujka 2021. godine Gradsko izborno povjerenstvo Grada Jastrebarskog za provođenje Lokalnih izbora koji će se održati u nedjelju 16. svibnja 2021. godine.

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Jastrebarskog imenovano je u sastavu:

  1. Boris Ljubić, predsjednik,
  2. Dragica Sirovica Hranilović, potpredsjednica,
  3. Maja Gornik, članica,
  4. Sabina Badurina, članica,
  5. Irena Kozlina Beg, članica,
  6. Ivana Španić, članica.

Sjedište Gradskog izbornog povjerenstva Grada Jastrebarskog je u Jastrebarskom, Trg J.J. Strossmayera 13, soba 1 (prizemlje), broj telefona 01/ 6278-351, 01/6278-360, e-mail: gip.jastrebarsko@izbori.hr.

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Jastrebarskog imenuje i raspušta biračke odbore na području grada Jastrebarskog, te je dužno biračke odbore imenovati do 05. svibnja 2021. godine.

Birački odbor čine predsjednik i potpredsjednik, koji ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke, niti kandidati na lokalnim izborima, te osam članova, koji ne smiju biti kandidati na izborima, od čega dva člana predlaže većinska politička grupacija, te dva člana oporbene političke stranke sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog na dan stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora, dok dva člana predlaže većinska politička grupacija, te dva člana oporbene političke stranke sukladno stranačkom sastavu Županijske skupštine Zagrebačke županije na dan stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora.

Ako se pojedine grupacije ne mogu dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u biračke odbore, njihov raspored odredit će Gradsko izborno povjerenstvo Grada Jastrebarskog ždrijebom, na način da će predstavnike stranaka tako rasporediti da pojedina stranka bude zastupljena u najvećem mogućem broju biračkih odbora s obzirom na ukupni broj svojih predstavnika.

Političke stranke dužne su odrediti članove biračkih odbora i dostaviti njihova imena i izjave o prihvaćanju dužnosti člana biračkog odbora Gradskom izbornom povjerenstvu Grada Jastrebarskog najkasnije 03. svibnja 2021. godine do 24,00 sata. 

Lokalni izbori 2021.

Uputa o izdavanju potvrde/uvjerenja iz kaznene evidencije u postupku kandidiranja na Lokalnim izborima 2021. godine

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr