Najvažniji propisi iz djelokruga UO-a

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

Zakon o cestama  

Zakon o državnim potporama

Zakon o energetskoj učinkovitosti

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

Zakon o financiranju vodnog gospodarstva

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Zakon o gradnji

Zakon o grobljima

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Zakon o Hrvatskom crvenom križu

Zakon o javnoj nabavi

Zakon o komunalnom gospodarstvu

Zakon o koncesijama

Zakon o lokalnim porezima

Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi

Zakon o muzejima

Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Zakon o najmu stanova

Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Zakon o obveznim odnosima

Zakon o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi  

Zakon o održivom gospodarenju otpadom

Zakon o općem upravnom postupku  

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o pogrebničkoj djelatnosti

Zakon o poljoprivredi

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

Zakon o proračunu

Zakon o prostornom uređenju

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

Zakon o savjetima mladih

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o sportu

Zakon o sprječavanju sukoba interesa

Zakon o sustavu civilne zaštite

Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH

Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

Zakon o turističkoj pristojbi

Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda

Zakon o udrugama

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

Zakon o umjetničkom obrazovanju

Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture

Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Zakon o ustanovama

Zakon o vatrogastvu

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Zakon o vodama

Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara  

Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda

Zakon o zaštiti okoliša

Zakon o zaštiti osobnih podataka

Zakon o zaštiti prirode

Zakon o zaštiti životinja

Zakon o zdravstvenoj zaštiti  

Zakon o zemljišnim knjigama

Zakon pravu na pristup informacijama

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr